اداره بازرسی

سایت دانشگاه علوم پزشکی قم

مرکز ملی پاسخگویی به شکایات 190

مرکز ملی پاسخگویی به شکایات 190

فهرست مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در  استان قم

فهرست مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در استان قم

پاسخگویی به شکایات

پاسخگویی به شکایات

حقوق شهروندی در نظام سلامت

حقوق شهروندی در نظام سلامت

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
مرکز ملی پاسخگویی به شکایات 190

مرکز ملی پاسخگویی به شکایات 190

شما می توانید با تماس با شماره 190 شکایات خود را در خصوص موضوعات ذیل ثبت نمایید:

1400/06/24

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
مفاد مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

مفاد مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

یادآوری مفاد مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

1399/11/28