اداره بازرسی

سایت دانشگاه علوم پزشکی قم

پاسخگویی به شکایات

پاسخگویی به شکایات

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

بازرسی و نظارت

بازرسی و نظارت

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
نظارت بر آزمون استخدامی وزارت بهداشت

نظارت بر آزمون استخدامی وزارت بهداشت

آزمون استخدامی سراسری وزارت بهداشت در روز جمعه مورخ 99/11/24 برگزار شد

99/11/28

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
مفاد مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

مفاد مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

یادآوری مفاد مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

99/11/28